Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lagar och regler

All forskning vid svenska lärosäten omfattas av det allmänna regelverket. Detta regelverk avseende bland annat regler om offentlighet och sekretess, personlig integritet och etikprövning, gäller även vid arbete med forskningsdata.

Regelverk som påverkar arbete med forskningsdata

I Högskolelagen regleras bl.a. principen om forskningens frihet, som anger att ”forskningsproblem får fritt väljas, forskningsmetoder får fritt utvecklas och forskningsresultat får fritt publiceras" (Högskolelagen 1992:1434 1 kap §6). Den ursprungliga tanken bakom denna princip är att staten inte ska ha överhöghet över forskningen vid våra offentliga lärosäten. Det råder således en akademisk frihet, men däremot inte en administrativ frihet med hänvisning till ett antal olika regelverk.

På denna sida kan du läsa mer om:


Offentlighet och sekretess

Den svenska offentlighetsprincipen innebär att det finns en grundläggande rättighet för alla medborgare att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter. I forskningssammanhang är principen en grundförutsättning för att upprätthålla allmänhetens förtroende för forskning. Alla handlingar är dock inte allmänna och alla allmänna handlingar är inte heller offentliga. I forskningssammanhang är denna sekretess­reglering central för forskarens såväl som allmänhetens möjlighet att få ta del av andra forskares forskningsdata, och dels för forskarens förutsättningar för att skydda de inhämtade uppgifterna. Därför ska en begäran om allmän handling alltid sekretessprövas före utlämnande.

Läs mer om offentlighet och sekretess på SND:s webbplats

Läs mer om utlämnande av allmän handling på Medarbetarwebben

Gå till toppen


Ägande och upphovsrätt

Forskningen vid ett universitet är en myndighetsverksamhet, och de handlingar som framställs inom forskningen tillhör därför universitetet. Detta gäller även vid extern finansiering. För forskningsdata tillämpas därför det statliga regelverket om bl a offentlighet och sekretess. För forskningsprojekt som bedrivs i samarbete med andra lärosäten eller aktörer är det viktigt att upprätta avtal för att reglera samverkan och äganderätten till forskningsdata. Som forskare får du alltså inte ta med dig forskningshandlingar från universitetet vid exempelvis byte av tjänst eller pensionering. Däremot äger du de intellektuella rättigheterna till dina resultat och slutsatser. Denna information kan du alltså fritt ta med dig, men inte själva de fysiska originalhandlingarna (analoga eller digitala).

Läs mer på Medarbetarwebben

Gå till toppen


Avtal och villkor för deltagande i projekt

När universitetet ingår ett avtal om uppdrag eller samarbete där det finns villkor om rätten till resultat, sekretess och publicering, måste de enskilda deltagarna godkänna avtalet genom att underteckna nedanstående avtal innan själva avtalet om uppdrag/samarbete undertecknas.

 Läs mer på Medarbetarwebben.

Gå till toppen


Diarieföring av avtalet

Ett avtal om forskningssamarbete med en extern part utgör ett ärende vid Lunds universitet som ska diarieföras på institutions- eller områdesnivå. Även den korrespondens som avdelningen Juridik för med den externa parten under förhandlingen ska diarieföras i ärendet.

Gå till toppen

Kontakt juridiska frågor

Frågor med anknytning till offentlighetsprincipen, som utlämnande av allmänna handlingar och sekretess, hanteras normalt på den institution, enhet eller avdelning där de aktualiseras. 

Du kan också få central hjälp på Lunds universitet med sådana frågor.
Juridik, dokument- och ärendethantering samt dataskydd