Kontakt och forskningsdatainitiativ

Beroende på vilken fakultet du tillhör och var i forskningsprocessen du befinner dig kan du behöva stöd från flera av universitetets enheter. De flesta bibliotek vid Lunds universitet erbjuder ett visst stöd.

Bibliotek och andra enheter som ger stöd i arbetet med forskningsdata:

  • Ditt bibliotek - beskrivning och strukturering av forskningsdata.
  • Avdelningen dokumenthantering - den praktiska hanteringen av data, diarieföring eller arkivering och långtidsbevarande.
  • Avdelningen juridik - juridik, t.ex. hantering av personuppgifter, informerat samtycke, sekretess, avtalsskrivning, upphovsrätt.
  • Forskningsservice - forskningsfinansiärer och deras policyer.
  • Din fakultets IT-enhet eller LDC - datalagring och datasäkerhet.
  • Forskningsetik vid Lunds universitet - etiska riktlinjer och lagar som rör forskningsprocessen.
  • Regionala etikprövningsnämden - etikprövning, informerat samtycke, biobankslagring.

Pågående projekt inom forskningsdata

Aktuella projekt inom biblioteken vid Lunds universitet som behandlar forskningsdata:

e@LU Universitetsbiblioteket

Datahanteringsplaner Universitetsbiblioteket/Medicinska fakultetens bibliotek