Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Samarbeta och dela

Det blir allt vanligare att forskare samarbetar om att samla in och analysera data. Ofta ställer även forskningsfinansiärer krav på insamlad och tillgänglig data. Den ska göras tillgänglig för andra forskare och allmänheten, så kallad Open Access.

Forskningsmaterial som tillgängliggörs kan bli synligt, sökbart, återanvänt och citerat. Återanvändning av forskningsdata kan bli aktuell långt efter ett projekts slut, t.ex. för att andra ska kunna kontrollera publicerade resultat eller om det uppstår anklagelse om vetenskaplig oredlighet. Forskningsdata är värdefulla resurser som vanligtvis kräver mycket tid och pengar att reproducera. Redan insamlade data kan därför komma att användas i nya forskningssammanhang, så kallad sekundäranalys.

Här kan du läsa mer om:


Begränsningar i tillgängliggörande

All forskningsdata kan inte tillgängliggöras fritt. Spridningen kan begränsas av att så kallade datasets, det vill säga samlingar av data, innehåller personuppgifter, hemliga eller känsliga uppgifter eller upphovsrättsskyddat material. För data som genererats av deltagare från flera än ett lärosäte bör avtal som rör spridning ingås.

Personuppgiftslagen innehåller ett generellt förbud mot överföring av personuppgifter till tredje land. Med tredje land menas länder utanför EU och EES och som inte anslutit sig till Europarådets dataskyddskonvention. Internetpublicering av personuppgifter kräver som regel inhämtande av samtycke. Datainspektionen kan dock medge undantag från förbudet. Detta kan bli fallet för de många databearbetningar som sker utomlands inom internationella forskningsprojekt och som även i dag kräver ett godkännande av Datainspektionen. Förbudet gäller även så kallade molntjänster.

Läs om begränsningar i tillgängliggörade av forskningsdata på Medarbetarwebben

Gå till toppen


Dela eller tillgängliggöra data

Förutsatt att inget hindrar spridning finns det ibland fler än en möjlighet att tillgängliggöra data. Ju tidigare alternativen övervägs desto bättre, men eftersom infrastrukturen och praxis för spridning av data ändras snabbt, krävs eventuellt omvärderingar under projekttiden. En plan för eventuell hantering av data efter projekttiden bör göras så tidigt som möjligt, helst redan i ansökan om projektmedel.

Gå till toppen


Data som kan utökas

Forskningsdata kan ibland vara strukturerad på ett sätt som möjliggör att befintliga datasets utökas genom att nya data tillförs. För att detta ska vara möjligt måste befintliga datasets innehålla någon form av metadata som beskriver data. När nya data sedan adderas används samma metoder och datastrukturer för att generera nya metadata för dessa datasets. På så vis blir den nya forskningsdatan kompatibel med den befintliga, och den blir dessutom mer sökbar. En vanlig metod att befrämja utökning av forskningsdata är att omvandla den till så kallad korpus datasets. Det finns olika sätt att jobba med korpus-datasets, men gemensamt är att nya dataset måste digitaliseras och bearbetas med hjälp av programvara för att metadata ska genereras. Vid Lunds universitet finns en specifik implementation av corpus-hantering som drivs av Humanistlaboratoriet. Här kan forskare få hjälp med att omvandla sina dataset till corpora och därigenom befrämja datans sökbarhet och långtidsbevarande.

Gå till toppen


Att citera forskningsdata

Datacitering innebär att referera till forskningsdata på samma sätt som till tidskriftsartiklar, rapporter, konferensbidrag och andra publikationer. Att lägga till beständiga information i form av en identifikator gör att det skapas länkar mellan datan och publikationer, vilket bidrar till att datan blir spårbar och korrekt citerad.
Läs mer här:

Why is it so important to cite data? (DataCite)

How to Cite Datasets and Link to Publications (Digital Curation Centre)

Data som tillgängliggörs via ett dataarkiv eller motsvarande tilldelas en unik identifierare, till exempel en DOI, som underlättar citering. Även om viss data saknar sådant är det önskvärt att den citeras. Allt fler tidskrifter kräver och skapar möjligheter för citering.
Läs mer här:

Svensk Nationell Datatjänsts PID-tjänst

DataCite som handhar DOI-systemet för forskningsdata 

Gå till toppen


Tillgängliggöra data i datatidskrift

Inom flera discipliner publiceras forskningsmaterial i datatidskrifter, till exempel i Journal of Open Humanities Data (JOHD)

Gå till toppen