Fritt tillgängliga tidskrifter

OA-tidskrifter är tidskrifter där innehållet är fritt tillgängligt för läsaren och kostnaden för publiceringen tas ut genom någon annan ekonomisk modell än prenumerationer. Fler och fler forskningsområden får goda, fritt tillgängliga alternativ för publicering när antalet OA-tidskrifter ökar.

Directory of Open Access Journals (DOAJ) är en förteckning över kvalitetskontrollerade OA-tidskrifter. DOAJ strävar efter att täcka alla ämnen och alla språk och listar nu också traditionella tidskrifter som ger möjlighet till OA-publicering. DOAJ drivs och tillhandahålls av Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet.

Vissa OA-tidskrifter tar ut en publiceringsavgift. Avgiften ska täcka kostnader för tidskriftens handläggning av publiceringen. Flera universitet hjälper sina forskare genom att betala en del av publiceringsavgiften. Vid Lunds universitet finns en publiceringsfond som täcker 50% av publiceringsavgiften, förutsatt att tidskriften uppfyller vissa kvalitetskrav.

Många OA-tidskrifter är nya och saknar impact factor som baseras på citeringar och därför tar några år att bygga upp. Andra indikatorer på kvalitet är redaktionsrådets sammansättning, vilka som publicerat artiklar i tidigare nummer och indexering i viktiga ämnesdatabaser.

Publicera tidskrifter och serier

Universitetsbiblioteket erbjuder serverplats och teknisk support för elektronisk publicering av tidskrifter och serier med anknytning till Lunds universitet. Vi använder oss av programvaran Open Journals System (OJS). Ett exempel är tidskriften RIG som håller på att göra sina tidigare årgångar tillgängliga hos oss. Ett annat är Lund Working Papers in Linguistics.

Hybridtidskrifter

Flera förlag erbjuder författare möjligheten att publicera accepterade artiklar med omedelbar fri tillgänglighet, samtidigt som artikeln publiceras i förlagets prenumerationstidskrifter. Denna typ av prenumerationstidskrift kallas hybridtidskrift.

Om författaren väljer att publicera artikeln med fri tillgänglighet, måste en publiceringsavgift erläggas. Modellen är fortfarande ganska ny och det är ännu inte klart hur tidskrifterna kommer att märka ut OA-artiklarna bland de övriga. Det är också fortfarande oklart hur en reducering av prenumerationsavgiften i relation till antalet OA-artiklar kommer att göras.

Senast uppdaterad: 2014-01-20
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)