Lunds universitet

Samordning

Biblioteken inom nätverket Lunds universitets bibliotek - LUB kan vara knutna till en fakultet, institution eller centrumbildning. De ansvarar för den dagliga servicen till studenter och forskare inom sitt ämnesområde. De gemensamma enheterna i nätverket, Biblioteksdirektionen (BD) och Universitetsbiblioteket (UB) ger service till alla användare inom universitetet. Alla LUB-enheter är offentliga och tillgängliga för allmänheten.

Regler och beslut

Genom nätverksorganisationen anpassas bibliotekens verksamhet och service efter olika användares behov. Nödvändig samordning sker i första hand genom enhetliga regler för de gemensamma bibliotekssystemen, LUBsearch, Lovisa m.fl. Övergripande beslut i policyfrågor, t.ex. lånevillkor, fattas av Biblioteksstyrelsen eller Universitetsbibliotekarien. Verksamhetens utveckling och samordning diskuteras också i Biblioteksrådet, ofta efter handläggning i någon av Biblioteksrådets arbets- och referensgrupper. En sådan grupp, med representanter från alla ämnesområden, samordnar förvärven av elektroniska resurser.

Strategisk planer och handlingsplaner

För att samordna den långsiktiga utvecklingen av verksamhet och service antar Biblioteksstyrelsen en strategisk plan. En ny plan för perioden 2009-2012 kommer att antas under hösten 2008. Med utgångspunkt i denna antar biblioteksnätverkets olika delar konkreta handlingsplaner. Dessa ligger i sin tur till grund för utvärdering och kvalitetsarbete.

Kompetensutveckling

Personalens kompetens spelar en stor roll för verksamhetens kvalitet. Utöver den kompetensutveckling som utgår från ämnesområdenas behov erbjuds samordnade insatser på en rad områden. Regelbundet uppdateras kunskaperna i att hantera bibliotekssystemen. Omvärldsbevakning och ledarutveckling är viktiga teman, liksom kunskapsöverföring mellan generationer och mellan nätverkets olika delar.

Senast uppdaterad: 2013-04-04
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)