Lunds universitet

Projekt

Här hittar du information om projekt vid de olika enheterna eller biblioteken inom LUB. Vänd dig direkt till respektive projektledare om du önskar mer information.

Juridiska fakultetens bibliotek
 
Titel Open access för humanister och rättsvetare. En kartläggning av Open Access-attityder och publikationer i Norden.
Vilka möjligheter har forskare inom rättvetenskap och humaniora till OA-publicering. Projektet undersöker nordiska förlags attityder till detta genom att göra en kunskapsöversikt kring OA-publicering och parallellpublicering, kartlägga möjligheterna och finansieringmodellerna på de nordiska förlagen, undersöka möjligheterna för OA-publicering av böcker och antologier. Metoder som används är inventering av OA-publikationer, identifiering av centrala utgivare och enkäter till såväl traditionella som OA-utgivare. Resulatet skall användas i informationsmaterial riktat till forskare, bibliotekarier och andra verksamma inom fältet vetenskaplig kommunikation och tillgängliggöras via webbplatsen Open Access Information.
Kontakt Gunilla Wiklund, Juridiska fakultetens bibliotek
Epost gunilla.wiklund@jur.lu.se
Tel. 21136
 
Tomt bibliotek
 
Titel
 
Universitetsbiblioteket (UB)
 
Titel Tillgängliggöra och bevara
Vid Universitetsbiblioteket bedrivs en rad projekt för att nå ökad tillgänglighet, bättre förutsättningar för bevarande och högre säkerhet. Outforskade arkiv inventeras, ordnas och förtecknas. Boksamlingar katalogiseras. Äldre kataloger digitaliseras och överförs till sökbara databaser. Känsligt material konserveras och ges längre livslängd. En stor mängd material fotograferas och görs tillgängligt direkt över nätet - för vem som helst, när som helst, och oavsett var man befinner sig i världen. Projekten vid Universitetsbiblioteket är långsiktiga satsningar som bedrivs kontinuerligt och som till stor del finansieras av olika stiftelser, fonder och företag.
Läs mer på UB:s projektsida, se länken nedan.
Projektsida http://www.ub.lu.se/projekt
 

Senast uppdaterad: 2012-11-09
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)