Biblioteksstyrelsen

Biblioteksstyrelsen har det övergripande ansvaret för LUB, leder utvecklingen, anger kvalitetsmål, inriktning, omfattning och servicenivå, samt svarar för utvärdering och kvalitetssäkring. Orförande i biblioteksstyrelsen är prorektor.

Instruktioner för biblioteksstyrelsen

Biblioteksstyrelsen har övergripande ansvar och leder utvecklingen av Lunds universitets bibliotek (LUB). Styrelsen beslutar i frågor som gäller den samlade biblioteksverksamhetens kvalitetsmål, inriktning, omfattning, servicenivå och organisation.

Styrelsen fungerar som styrelse för UB Tornavägen och UB Helgonabacken.

Styrelsen svarar fortlöpande för utvärdering och kvalitetssäkring av informationsförsörjning inom universitetet.

I styrelsen uppdrag ingår, att utforma förslag till rektor om övergripande mål och riktlinjer för informationsförsörjningen inom Lunds universitet, att fastställa strategiska planer, handlingsplaner och årsberättelser, att leda kvalitetsarbetet inom LUB samt att efter samråd med respektive fakultets/institutionsstyrelse (motsvarande) fatta beslut om vilka bibliotek som ingår i LUB.

Uppdraget innefattar att utfärda närmare riktlinjer för bevarande och tillhandahållande av det svenska trycket.

I styrelsens uppdrag ingår att äska medel samt att fastställa verksamhetsplaner och budget för UB Tornavägen, UB Helgonabacken och för övriga universitetsgemensamma biblioteksfunktioner.

Biblioteksstyrelsen fastställer verksamhetsberättelse för LUB, UB Tornavägen och UB Helgonabacken.

Senast uppdaterad: 2013-01-30
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)