Lunds universitet

Studenter med lässvårigheter

På biblioteket kan studenter med dyslexi, synskada eller andra lässvårigheter få tillgång till anpassad kurslitteratur, oftast i form av talböcker men vid behov också punktskrift, e-text och förstoringar.

Det finns ett antal kontaktbibliotekarier för studenter med funktionsnedsättningar.

Direkt nerladdning av talböcker

På biblioteket får studenten inloggning till Talboks- och punktskriftsbibliotekets (TPB) digitala arkiv för att själv kunna ladda ner de talböcker som finns i den. I TPBs katalog finns relativt mycket kurslitteratur.

Nyproduktion av talböcker 

Studenter med funktionsnedsättning har rätt att få obligatorisk kurslitteratur anpassad. Om kurslitteraturen inte redan är inläst görs detta av antingen TPB eller Lunds universitet. Hela böcker läses in av TPB och inläsning av bokkapitel, artiklar och kompendier sköts av Lunds universitets bibliotek (LUB) och finansieras av Avdelningen pedagogisk stöd. Det tar TPB 8-10 veckor att producera en ny talbok, därför är det är viktigt att studenten får sina litteraturlistor i god tid.

Lunds universitets egna inläsningar av artiklar, bokutdrag med mera finns sedan januari 2007 tillgängliga för studenter med läshandikapp i det nationella webbaserade arkivet ALI – Arkiv för lokala inläsningar. I ALI finns också talböcker från andra högskolor och universitet. Det krävs ingen inloggning för att söka och läsa titelinformation i ALI, däremot är det bara studenter med lässvårigheter som kan ladda ner eller beställa talböcker.

Under hösten 2010 kommer innehållet i ALI att flyttas till TPBs digitala arkiv.

Kurslitteratur i elektronisk form är en god lösning för många studenter med läshinder eftersom den ofta kan läsas upp med hjälp av talsyntes.

Förlängd lånetid

Studenter med funktionsnedsättningar har rätt till förlängd lånetid på kurslitteratur, fyra veckor i stället för två veckor.

Senast uppdaterad: 2014-07-25
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)