Lunds universitet

Riktlinjer

Ej tidigare publicerat material

  • Material som du själv skrivit kan du naturligtvis använda på det sätt du vill.
  • Om du vill använda ett material som är skrivet av någon annan, till exempel av en annan lärare på institutionen, måste du be om lov. Materialet ägs normalt inte av institutionen.

Publicerat material

  • Du kan bara använda material du själv publicerat om ditt avtal med utgivaren medger det. Om du har skrivit över rätten att framställla exemplar till förlaget, måste du alltså begära tillstånd. Som alltid gäller både skriftligt och muntligt avtal.
  • Om du vill använda material som en kollega publicerat måste du begära tillstånd. Det räcker oftast inte att din kollega ger dig tillåtelse att använda materialet, utan du måste också få tillstånd av förlaget och andra eventuella rättsinnehavare.  

BONUS-avtalet

Utbildningsdepartementet har ett avtal med BONUS Presskopia som ger lärare vid universitetet rätt att kopiera ur offentliggjort upphovsrättsligt skyddat material, i såväl tryckt som digital form. Rätten överskrider vad som tillåts enligt Upphovsrättslagen. Ansvaret för att avtalet följs vilar på universitetet och dess institutioner.

Huvudprinciperna är:

Kompletteringsregeln
Kopierat material ska komplettera den obligatoriska kurslitteraturen. Kompendier sammanställda av kopierat material får alltså inte utgöra huvuddelen av litteraturen. Det är heller inte tillåtet att kopiera ur obligatoriska förlagsutgivna läroböcker.

15/15-regeln
Du får kopiera högst 15 procent, eller högst 15 sidor, ur en bok, en tidning, en tidskrift etc för samma studenter under ett och samma läsår. Man kan alltså inte kringgå bestämmelsen genom att kopiera ur samma bok vid flera tillfällen.

Om det avsnitt du vill kopiera, till exempel ett kapitel ur en bok, omfattar en eller några få sidor mer, får avsnittet kopieras i sin helhet.

Från en elektronisk källa får man kopiera motsvarande högst 15 A4-sidor för samma studenter under samma läsår.

En kopia per student
Läraren får framställa så många exemplar att studenterna får var sitt och läraren själv några få.

Det är enbart lärare som har rätt att kopiera för undervisningsändamål, men rätten får delegeras. Kopieringsrätten begränsas också till att gälla enbart de egna studenterna under läsåret.

Avtal med externa kopieringsföretag
Enligt BONUS-avtalet ska kopiering normalt göras på universitetets egen utrustning. Om universitetet ger ett externt företag i uppdrag att utföra kopieringen, måste avtalet reglera hur BONUS Presskopia ska få upplysningar om hur kopieringsavtalet efterlevs. Avtalet kan till exempel föreskriva att BONUS Presskopia ska ha rätt att göra besök på företaget eller att de under en begränsad period ska få exemplar av allt som kopieras för undervisning.

Tänk på ovanstående regler när du tecknar eller omförhandlar avtal om kopiering med externa företag. Kontakta gärna Juridiska enheten om du vill ha förslag på formuleringar till avtalet.

När man inte kan tillämpa BONUS-avtalet
Om man vill kopiera i en omfattning utöver vad kopieringsavtalet medger, måste man begära tillstånd av rättsinnehavarna som kan vara till exempel upphovsmannen eller ett förlag. Det kan vara aktuellt att söka tillstånd om man vill framställa kompendier för undervisningen.

Bestämmelsen gäller även material på Internet. Däremot behöver man inte tillstånd för att länka till sådant material från en kurshemsida eller i Mitt Kursbibliotek, eller för att på andra sätt hänvisa studenter till länken. Läs mer under Tillstånd.

Senast uppdaterad: 2007-07-07
Webbansvarig: Webbredaktionen

Lunds universitets bibliotek, Box 3, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)